آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
مساله هسته ای ایران از نگاهی دیگر
مهندس لطف الله میثمی از نیروهای چپ سوسیال دموکرات و ملی مذهبی در نشریه چشم انداز به مساله هسته ای به گونه ای دیگر نگریسته است. اگرچه شخصا به آن انتقاد دارم اما متن حاوی نکاتی است که خواندنش خالی از لطف نیست. این مطلب زیر عنوان دستیابی به سوخت هسته ای حق ملی و قانونی ماست به تحلیل مساله پرداخته و در پایان نتیجه گیذی کرده که صورت فعلی رفتار ایران ما را از این حق محروم می کند
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link