آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
نوشته هایی در نقد ضد همجنس گرایان
گاهی فکر می کنم چرا بعضی ها حوزه خصوصی مردم را به نقد می کشند و گناه کار و.. دریت می کنند. نوشته آقای خالدیان در ضدیت با همجنس گرایی مورد نقد جالب دو دوست قرار گرفت که خواندن آن ها را توصیه می کنم. اولی نوشته علمی و دقیق گلناز و دیگری نوشته طنز سیما. امیدوارم روزی نباشه که کسی حوزه خصوصی مردم رو بخواد هدف تقسیم بندی خیر و شر بکنه
1 Comments:
Anonymous SoloGen said...
به نظرم حق نقد را باید به همه داد. چنین نقدی آسیب‌ای به کس‌ای نمی‌رساند.
اگر نقد حوزه‌ی خصوصی غیرقابل تحمل است، پس نقد دموکراسی، دیکتاتوری و هر نظام سیاسی‌ی دیگری نیز غیرقابل قبول خواهد بود چون رفتار خصوصی‌ی مردم در قبال جامعه‌شان را مورد سوال قرار می‌دهد.
نه! به نظرم ما بیش‌تر از این‌ها باید نقد کنیم.

Links to this post:
Create a Link