آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
زنستان هدیه روز زن به آزادگان
من همیشه تریبون فمینیستی رو بهترین گروه ایرانی می دونستم کاش زن بودم و توش فعالیت می کردم. این شما این هم آدرس جدید به نام زنستان
1 Comments:
Anonymous Irani said...
شما فکر می کنید مردها نباید در امور زنان فعالیت کنند؟

Links to this post:
Create a Link