آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
سکانت یعنی عکس کسینوس
داشتم توی کتابخونه راه می رفتم، توی فکر این نوشته سیما بودم . یه پسری نزدیک شد بی مقدمه پرسید : "ببخشید، سکانت یعنی یک بر کسینوس یا یک بر سینوس؟". گفتم سکانت یعنی عکس کسیونس
پ.ن. دلم دو روزه برای یکی خیلی تنگ شده. زن عموش خیلی مریض بود. خیلی نگرانشم. یک بارقه امید در پرونده فاطمه پژوه. زنستان 3 هم منتشر شد
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link