آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
خبرهای خوش پس از خبر خوش
پس از آمریکا کشور دوست و برادر روسیه و انگلستان نیز به جمع محکوم کنندگان خبر خوش ایران پیوستند و آن را حرکتی در جهت نادرست خواندند
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link