آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
مهربانی ما و مهربانی جهان
چقدر ما آدم ها وقتی از هم جدا می شویم مهربان هم می شویم. روزهایی که وارد دانشگاه شده بودم این مسوول آموزشمان پاچه گیر خفنی بود. حالا که دارم می روم شده است مثل مادر ترزا... حالم بد شد هرچه خبر خواندم راجع به جنگ بود. بی خیالش شدم چون تاثیری ندارم توی تصمیم گیری راست گرایان افراطی از هر دوطرف. ولی فکر می کنم به انسان، به آینده بشر، فوکویاما از پایان تاریخ و صلح لیبرال گفته بود. از پایان ایدیولوژی. نمی دانم شاید هم این ها آخرین نفس هایش هست ولی دوست ندارم ما قربانی آخرین شعله های ایدیولوژی باشیم. جهان طاقت جنگی دیگر را ندارد لطفا بشنوید
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link