آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
یک پرسش فلسفی
مطلب بسیار دقیق، زیبا و همراه با بیان فارسی کامل مساله و طرح پرسش فلسفی. کاری که روشنفکر می کند. علی افشاری پس از سال ها مبارزه به اندیشه روی آور شده است.
"مشاهده زندگی مشترک بدون ازدواج در جهان غرب برای ما ایرانیان عجیب به نظر می رسد .دیدن افرادی که بدون آنکه ازدواج کرده باشند ، صاحب فرزند نیز هستند ، قابل هضم نیست .اما این پدیده به گونه فزاینده ای در اکثر کشور های غربی رو به ازدیاد است ....به هر حال زندگی مشترک پدیده ای اجتماعی است و تابعی از تحولات شیوه زیست .الگوی خانواده و ازدواج نیز در جهان آینده دستخوش دگرگونی ها ی ژرف خواهد شد که هم بیانگر تغییرات اجتماعی گسترده تر است و هم به این گونه تغییرات یاری می رساند .چه بسا در آینده انواع گوناگونی از روابط اجتماعی و جنسی را شاهد باشیم که برای فهم امروزین ما قابل درک و پذیرش نباشد ! همانگونه که در باور نیاکان ما نمی گنجید که روزی زنان در محیط های ورزشی حاضر شوند و یا همچون مردان سر کار روند !"....ادامه مطلب
-------------------------------------------------------------
مادران شاغل سالم ترین زنان جامعه هستند. نتیجه تحقیقی انجام شده در انگلستان.
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link