آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
یادی از یاشار قاجار
یاشار در زندان 325 سپاه اسیر است. مصطفی بهتر از هر فعالی آنجا را می شناسد. پارسال خرداد ماه بود، انتخابات ریاست جمهوری، دوستان چند دسته شده بودیم، برخی تحریمی و برخی شرکت در انتخابات. یاشار قاجار دانشجوی چپ به همراه دیگر اعضای انجمن امیر کبیر انتخابات را تحریم کرده بودند. سعید حبیبی یک جورایی رهبر معنوی دانشجویان چپ است. در روزهای انتخابات بچه ها حتی تا درگیری های لفظی هم با هم پیش رفتند. یاشار قاجار سرسختانه از تحریم می گفت.
روز انتخابات برای رای دادن بچه ها اکثرا رفتن امیر کبیر جایی که معین رای می داد. تصادفا سعید حبیبی و یاشار قاجار را دیده بودند در صف رای !!!! یکی به طعنه به یاشار گفته بود توام؟؟؟؟ اونم گفته بود البته با اخم و کمی غرور، فقط به خاطر سحابی رای می دهیم.
یاشار الان زندان هست. من چندان عقایدم با یاشار و عابد توانچه نمی خواند، اما می دانم که انسانهای نیکوسرشتی هستند و هرگز به دنبال دعوا و خشونت نبوه و نیستند و تنها حق انسانی خویش را می خواهند. آیا جزای حق خواهی زندان نفرت بار 325 است؟
------------------------------------------------------------------------------------------------
مانیفست سوم گنجی منتشر شد. این نوشته زیبای فرناز را از دست ندهید.
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link