آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
تحصن دستندرکاران روزنامه صبح در دانشگاه علم و صنعت ایران
بیانیه تحصن دست اندرکاران روزنامه دانشجویی صبح
چشم به راهان صبح همیشه بیدارند

بارها از زیان تاریخ شنیده ایم قصه مردمانی که در برابر ظلم و بی عدالتی سکوت کرده اند و در مقابل، مردان و زنانی که ایستاده اند و پاسداری از حق را پیشه ساختند. آنهایی که با سکوت خود بر بی عدالتی صحه می گذارند، خود ظلمی عظیم روا می دارند و آنها که از گشودن زبان واهمه دارند، به عظمت حق و ارزش دفاع از آن پی نبرده اند.
دانشگاهیان گرامی
شورای فرهنگی دانشگاه که در بیان اهداف خود، همواره خود را در جهت ترویج فرهنگ اسلامی معرفی می کند، امروز بر ما پوشیده نیست که این شورا در اثر حضور بعضی کژاندیشان، مروج فرهنگ تحجر و واپسگرایی است. مردانی که ذهن خمود و پژمرده شان، تحمل فهم ارزشهای اسلامی را ندارد، چه رسد که بخواهند در مقام مروج این فرهنگ ناب قرار گیرند. نافهمی آقایان از ارزشهای اخلاقی و انسانی، زیربنای پروژه های فرهنگی شان شده است. نقض گسترده و بی سابقه حقوق قانونی و فردی دانشجویان، تبعیض های گسترده فرهنگی، جنسیتی، عقیدتی و مالی، جلوگیری از برگزاری مراسم فرهنگی، سیاسی و عقیدتی گروه های دگراندیش، دخالت بی سابقه، پیگیری و توقیف مطبوعات دانشگاهی که در نهایت منجر به توقیف نشریه سبزاندیشان و حکم تعلیق مدیرمسئول روزنامه دانشجویی صبح گردید، بخشی از این پروژه ننگین و ضد انسانی بوده است.
در حالی که شوراهای صنفی دانشگاه که برگزیده تمامی دانشجویان می باشند، از برگزاری اردوهای علمی، فرهنگی و تفریحی با حضور دانشجویان فارغ از هر جنسیتی محرومند، نهادهای هم سو با مدیران فرهنگی دانشگاه، در اقدامی که در طول تاریخ دانشگاه در ایران بی سابقه است، چندین اردوی مختلط برگزار می کند و تمامی بودجه آن از طرف مدیرانی تأمین می شود که با نگاه آلوده خویش برگزاری اردوهای مختلط را باعث اشاعه فحشا و فساد در بین دانشجویان می دانند.
حاصل نگاه مرتجعانه آقایان، چیزی نیست جز تبعیضات گسترده جنسیتی که نمونه های بارز آن را در وضعیت تریای دختران، حضور و غیاب گسترده دانشجویان دختر خوابگاهی، مجبور کردن آن ها به حضور در خوابگاه پیش از ساعت 10 شب و تعقیب و پیگیری دانشجویان متخلف و ایجاد نگرانی برای خانواده های آن ها مشاهده کرد.
گویی سکوت دانشجویان در برابر این رفتارها، باعث ایجاد این توهم شده است که بر ظلمی که بر ما می رود، شکایتی نداریم. و یا تصور کرده اند که از حقوق خود بی خبریم. اگر کسانی به سکوت دلخوش کرده اند و دیگران پروای برخوردهای بیرحمانه تنگ نظران را بهانه سکوت خود می دانند، اما یافت می شوند دلسوزانی که تحمل سکوت برایشان دشوارتر از تحمل بیداد است. روزنامه دانشجویی صبح، همواره نسبت به جریانی که امروز مدیریت فرهنگی دانشگاه را در دست گرفته، هشدار داده و به کرات خطرات این جریان را برای جامعه دانشگاهی تبیین نموده است. دست اندرکاران روزنامه صبح، هیچ گاه در برابر سیاست هایی که در اثر حضور بعضی متعصبین در شورای فرهنگی دانشگاه، از سوی این شورا پیاده می شود، سکوت نکردند و امروز نیز در دنباله همان رویه سابق خود، قصد دارند جامعه دانشگاهی را از خطرات جدی که آنها را تهدید می کند آگاه سازند.
دانشگاهیان گرامی
امروز در برابر دفتر دکتر خلج، مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه به تحصن نشستیم تا اعلام کنیم جناب خلج، به عنوان یک مدیر اجرایی، دقیقاً برآمده از جریانی است که پروژه های حذف گرایانه و تبعیض آمیز شورای فرهنگی دانشگاه، حاصل دیدگاه های تحجرآمیز این جریان است. دکتر خلج، مسئول اجرای پروژه هایی است که با رنگ و لعاب دینی و مذهبی، هویت دانشجویی ما را نشانه رفته است و در نهایت، دین ما را به ابزاری برای دین فروشان مبدل می سازد.
وقتی مدیریت فرهنگی دانشگاه به راحتی دانشجویان را به همفکر و غیرهمفکر تقسیم بندی می کند، حاصلش می شود این که بیش از 80% بودجه فرهنگی دانشگاه را صرف بسیج دانشجویی می کند و سایر فعالین دانشگاه برای دریافت مبالغ اندک، باید به حضور ایشان هزار التماس برند. این در حالی است که میزان مقبولیت بسیج دانشجویی در بین دانشجویان و نحوه فعالیت ها و میزان استقبال دانشجویان از آنها، بر کسی پوشیده نیست. و البته باز تکرار بدیهیات است که نهادی مانند بسیج از انواع و اقسام حمایت های خارج دانشگاه هم برخوردار است.
دانشگاهیان گرامی
آنچه در جلسات کمیته ناظر بر نشریات می گذرد، بسیار اسف بار است. امروز کسانی در مسند قضاوت نسبت به نشریات دانشجویی نشسته اند که به صراحت اعلام می کنند «باید تمام نشریات دانشجویی را توقیف کرد چرا که بیت المال را به هدر می دهند.» کسانی که تصور می کنند آنچنان مصونیت دارند که هر چه بخواهند می توانند با بی عدالتی، ظلم، تندروی و تخطی از قانون رفتار کنند و هیچ کس معترض آنان نخواهد شد. به عنوان بخشی از جامعه مطبوعاتی دانشگاه اعلام می کنیم که آنچه در کمیته ناظر بر نشریات می گذرد، کاملاً غیرقانونی است. در صدور احکام، حتی نیم نگاهی هم به قانون و مسائل حقوقی نمی شود. آنچه ملاک نظر است، سلیقه جناب خلج، مهندس نقره کار، حاج آقا فضلعلی، دکتر وفامهر و دکتر انبیاء است.
دست اندرکاران روزنامه دانشجویی صبح، امروز برای مدت زمانی محدود تحصن کرده اند تا از این طریق بخشی از مطالبات به حق خود را که برآمده از مطالبات انبوه دانشجویان است، به گوش دانشگاهیان برسانند.
1- تجدید نظر شورای فرهنگی دانشگاه در اجرای سیاست های واپسزده و افراطی خود
2- عکس العمل مناسب و قاطع ریاست دانشگاه و سایر اعضای فرهیخته شورای فرهنگی دانشگاه نسبت به آنچه که در این شورا می گذرد.
3- تجدید نظر مدیریت امور فرهنگی در رویه تبعیض آمیز خود نسبت به فعالان دانشگاه
4- قانون گرایی در کمیته ناظر بر نشریات و پرهیز از برخوردهای سلیقه ای و حذفی
5- تجدید نظر نسبت به حکم صادره در مورد روزنامه دانشجویی صبح
با آغاز انتشار روزنامه دانشجویی صبح، در مسیری گام نهادیم که هر برخورد غیرمنصفانه و بیرحمانه ای را از سوی نااهلان پیش بینی می کردیم. با توکل به پروردگار و استعانت از او، به شکر خدا آنقدر کم اشتباه در این مسیر گام برداشتیم که امروز آن نااهلان آنچنان به استیصال افتاده اند که راه مقابله را در برخوردهای توهین آمیز و صدور احکام غیرقانونی جستجو می کنند. گویی غافلند که راهیان این طریق چشم به راه صبحند و چشم به راهان صبح همیشه بیدار.
محمد حجتی
الهام شهسوارزاده
ابوالفضل صبرآمیز
رضا نامداری
سینا مالکی
پویا شریفی
محمد مهدی نایب پور
ثمین سهیلی
صالح طاهری
زینب مختاری
مهدی پوررحیم
مهرنوش محمد نژاد
راشین فاطمی
کمال رضوی
محمد حسین رضوانیان
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link