آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
زنستان هشتم
زنستان هشتم با بررسی پرونده مادری منتشر شد. مطالب زیر از این شماره را توصیه می کنم:
تجمع 22 خرداد و سخنی با فمینیست های اسلامی. نقدی تعالی بخش از نوشین احمدی خراسانی بر سرمقاله آخرین شماره ماهنامه زنان
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link