آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
مساله هسته ای و سقوط شازده توپولوف
به هواپیمای آسیب دیده نگاه می کنم و به جان آن ها که رفتند. امروز دقیقا با همین هواپیماهای توپولوف ایران ایر تور به تهران می آمدم. در راه با بغل دستی راجه به وضع بد ناوگان هوایی ایران صحبت می کردیم. به بسته ای فکر می کنم که در آن یکی از پیشنهادات دقیقا همین نوسازی ناوگان هوایی ایران است. به آن هایی که ادعا می کنند ما بدون انرژی هسته ای پیشرفت نمی کنیم. به آنها که .... جان تک تک آن انسان ها در آن هواپیما از ده ها هزار مگاوات برق هسته ای باارزش تر است. مردم ما باید تا به کی تاوان تصمیماتی را بدهند که نقشی در آن ندارند؟ به مردم ساده دلی فکر می کنم که می گویند درد تحریم به داشتن انرژی هسته ای می ارزد. آخر برادر و خواهر عزیز من تو اصلا می دانی اتم چیست؟ هسته چیست؟ هر چه هست بدان جان تو و امثال تو ، آزادی تو و امثال تو، و... از آن با ارزش تر است. این بار نیز گذشت اما نمی دانم آیا بار دیگر سالم بر زمین خواهم نشست؟؟؟ آن چه مهم است مساله هسته ای از جان من با ارزش تر است.
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link