آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
زنستان 22 نشانی از ادامه مقاومت زنان
خیلی وقت بود این تنها نشریه اینترنتی که من می خوانم روی دکه تارنمای بین المللی ظاهر نشده بود. دلم تنگ شده بود، دست مریزاد می گویم به همه بچه های زنستان که علی رغم تمام بحران هایی که در این چند ماه به خصوص در این روزها داشته اند به کار خود ادامه داده اند. این مقاومت باید پاس داشته شود. من اما به این شماره زنستان یک جور دیگر نگاه می کنم، نشان از این که بچه های جنبش زنان پایدار و مقاوم به حرکت مسالمت جویانه خود ادامه می دهند و این در کشوری که اصولا دیگ ها زود به جوش می آید بسیار مهم است. به هر حال مطالب غنی هم در این شماره زنستان بسیار است که بی گمان همه از خواندن آن لذت می برند.
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link