آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
آن که مظلومانه در بند است
صورتک یکی از وبلاگ هایی بود که همیشه دوست داشتم بخوانم. نوعی احساس روان بی آلایش بدون حذف و اضافه های رایج ایرانی در آن بود. صاحب وبلاگ را از طریق فرناز می شناختم. مریم حسین خواه اکنون در زندان است. به هیچ جرم ناکرده ای. کسی که شاید از هر خبرنگار دیگری که می شناختم مظلوم تر و محتاط تر بود که مبادا کسی را بیازارد. او از معدود کسانی بود که خبر بازداشتش می توانست مرا از سر کار و درس که این روزها آوار می شود بر سرم باز کند.
فقط می توانم بگویم که ایمان دارم او هیچ گناهی ندارد، نه حتی از آن گونه جرایم خودساخته دستگاه قضایی ما. او را گرفته اید؟ دختری که من همیشه با دیدن او به یاد مظلومیت فاطمه امینی می افتادم. او نیز همچون فاطمه استوار است و پایدار. اما آنان که ستم می کنند کف روی آبی که زود بخار می شوند و محو.
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link